અજવાળાંના ખાળ સખી! મારે આંગણે (એક આધુનિક લોકગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

એક આધુનિક લોકગીત

—————————————-

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Labhshankar Thakar, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય. Bookmark the permalink.

One Response to અજવાળાંના ખાળ સખી! મારે આંગણે (એક આધુનિક લોકગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: અજવાળાંના ખાળ સખી! મારે આંગણે (એક આધુનિક લોકગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *