બાકીનો બધો તણાઈ’ગ્યો સુવાસમાં! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

==========================

Photo by Oasis Thacker

घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Ghanshyam Thakkar [Oasis]

=========================================

My Poetry

My Music

My Videos

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to બાકીનો બધો તણાઈ’ગ્યો સુવાસમાં! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: બાકીનો બધો તણાઈ’ગ્યો સુવાસમાં! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *