કે સોણલાં નટ્ટખટિયાં (બાળ-ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

બાળ-ગીત

================================

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Hindi Net, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to કે સોણલાં નટ્ટખટિયાં (બાળ-ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: કે સોણલાં નટ્ટખટિયાં (બાળ-ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *