બાંકે સરદાર બડે મિયાં (અછાંદસ કવિતા ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

My Poetry

My Music

My Videos

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in achhandas, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), અછાંદસ, અછાંદસ કવિતા, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to બાંકે સરદાર બડે મિયાં (અછાંદસ કવિતા ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: બાંકે સરદાર બડે મિયાં (અછાંદસ કવિતા) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવ

Leave a Reply

Your email address will not be published.