અંધકારો ના ફળે તો શું કરું? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ગઝલ

My Poetry

My Music

My Videos

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to અંધકારો ના ફળે તો શું કરું? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: અંધકારો ના ફળે તો શું કરું? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *