આ મૌનની હલકાશ પર ભારણ બનીને આવજો (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to આ મૌનની હલકાશ પર ભારણ બનીને આવજો (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: આ મૌનની હલકાશ પર ભારણ બનીને આવજો (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *