ચઢે જો ખુદનાં ઝેર સાપને, દવા કોની? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ગઝલ

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Google Plus, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, गझल, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ચઢે જો ખુદનાં ઝેર સાપને, દવા કોની? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: ચઢે જો ખુદનાં ઝેર સાપને, દવા કોની? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી ક

  2. Pingback: ચઢે જો ખુદનાં ઝેર સાપને, દવા કોની? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી ક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *