વ્યાકરણ પ્રિયે (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

વ્યાકરણ પ્રિયે

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Oasis Thacker, Poem, Poetry, कविता, गज़ल, गझल, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to વ્યાકરણ પ્રિયે (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: વ્યાકરણ પ્રિયે (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *