ભૂરી શાહીનાં ખળખળ (સીડી-કાવ્યસંગ્રહ – પ્રવેશક) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સીડી-કાવ્યસંગ્રહ – પ્રવેશક

MP3 પઠન

ભૂરી શાહીનાં ખળખળ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Play >

Bhuri Shahina Khalkhal

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, MP3, Oasis Thacker, Poem, Poetry, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, મંતવ્ય and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ભૂરી શાહીનાં ખળખળ (સીડી-કાવ્યસંગ્રહ – પ્રવેશક) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ભૂરી શાહીનાં ખળખળ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (સીડી-કાવ્યસંગ્રહ) « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: ભૂરી શાહીનાં ખળખળ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (સીડી-કાવ્યસંગ્રહ) « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *