અમારાં અશ્રુ થીજીને બન્યો હિમાલય જે (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

અમારાં અશ્રુ થીજીને બન્યો હિમાલય જે (ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

1970

સૌજન્ય

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to અમારાં અશ્રુ થીજીને બન્યો હિમાલય જે (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: અમારાં અશ્રુ થીજીને બન્યો હિમાલય જે (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *