પ્રભો! કેટલા જોરથી તેં લગાવી? (હઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

પ્રભો! કેટલા જોરથી તેં લગાવી? (હઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, હાસ્ય and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to પ્રભો! કેટલા જોરથી તેં લગાવી? (હઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: પ્રભો! કેટલા જોરથી તેં લગાવી? (હઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *