આ ઇરાદે મોકલ્યો, કે તે ઇરાદે? (મુક્તક) ઘનશ્યામ ઠક્કર

આ પહેલાં અપ્રગટ

આ ઇરાદે મોકલ્યો, કે તે ઇરાદે?

મુક્તક

ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Uncategorized, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, મુક્તક and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to આ ઇરાદે મોકલ્યો, કે તે ઇરાદે? (મુક્તક) ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: આ ઇરાદે મોકલ્યો, કે તે ઇરાદે? (મુક્તક) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *