ગુણવંતી ગુજરાત! (ગીત) – અરદેશર ખબરદાર

ગુણવંતી ગુજરાત!

ગીત

અરદેશર ખબરદાર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, અરદેશર ખબરદાર, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ગુણવંતી ગુજરાત! (ગીત) – અરદેશર ખબરદાર

  1. Pingback: ગુણવંતી ગુજરાત! (ગીત) – અરદેશર ખબરદાર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *