યુ-ટ્યુબ : કાવ્યપઠન, આસ્વાદ અને નિવેદન [વિડિયો-૧] –

 Kavya Pathan, Asvad, and Nivedan

યુ-ટ્યુબ : કાવ્યપઠન, આસ્વાદ અને નિવેદન [વિડિયો-૧]

ઘનશ્યામ ઠક્કર

You Tube Kavya Pathan, Asvad, and Nivedan

Ghanshyam Thakkar

Poem: Bhoori ShahiNa Kuva Kanthe, Book: Bhoori ShahiNa Kuva Kanthe, Poet: Ghanshyam Thakkar,

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Art, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, MP4, Oasis Thacker, Umashankar Joshi, Uncategorized, Video, You Tube Video, અનિલ જોશી, ઉમાશંકર જોશી, ગીત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, રસવિવેચન, લાભશંકર ઠાકર, વિવેચન and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *