‘યાદી આપની’નું રસવિવેચન – ઉમાશંકર જોશી

Kalapi

‘કલાપી’ કૃત

‘યાદી આપની’નું રસવિવેચન

ઉમાશંકર જોશી

Umashankar Joshi

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, Uncategorized, ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, રસવિવેચન and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ‘યાદી આપની’નું રસવિવેચન – ઉમાશંકર જોશી

  1. Pingback: ‘યાદી આપની’નું રસવિવેચન – ઉમાશંકર જોશી « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. rajesh patel says:

    ghanshyam bhai,,,kalapi jee nu rus darshan umasahnkar bhai ni kalame..bahu aananad aapi gayu aapno blogs bahu mast majano chhe….kalapi jee na jeevan kavan par ame classic audio album yadi bhari tyan aapni..tital thi tayar karyu chhe…jema temnu jivan ane kavan sangeet badhh rajuvat thayee chhe…kalapi na original sahitya ma aap ne rus hoy to like kalapi page link aapu chhu…http://www.facebook.com/pages/Kalapi/230026593784637

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *