કૃતજ્ઞતાને ઊજવી રહ્યો (અછાંદસ) – નિરંજન ભગત

કૃતજ્ઞતાને ઊજવી રહ્યો

અછાંદસ

નિરંજન ભગત

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Oasis Thacker, અછાંદસ, ગુજરાતી બ્લોગ, નિરંજન ભગત and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to કૃતજ્ઞતાને ઊજવી રહ્યો (અછાંદસ) – નિરંજન ભગત

  1. Pingback: કૃતજ્ઞતાને ઊજવી રહ્યો (અછાંદસ) – નિરંજન ભગત « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *