અખો કહે કે છપ્પા (હસ્ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

આ પહેલાં અપ્રગટ

બધ્ધી ‘ઇ’ ને દીર્ઘૈ ગણવી, બધાં જ ‘ઉ’ હ્રસવૌ – More

અખો કહે કે છપ્પા

(હસ્ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in (હસ્ગીત), Comedy, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, ગીત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, હાસ્ય and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to અખો કહે કે છપ્પા (હસ્ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: અખો કહે કે છપ્પા (હસ્ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *