‘ઘનશ્યામ’ને મેં શાયરીમાં ઠાલવી દીધો બધો (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

===========================

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Labhshankar Thakar, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, મારી કવિતા and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *