હવે આમ બસ ખાલી ખાલી હવા! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ગઝલ

My Poetry

My Music

My Videos

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Hindi Net, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to હવે આમ બસ ખાલી ખાલી હવા! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: હવે આમ બસ ખાલી ખાલી હવા! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *