એક લગ્નનો મરસિયો (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar

ગીત

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to એક લગ્નનો મરસિયો (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar

  1. Pingback: એક લગ્નનો મરસિયો (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *