મચ્છરદાનીની દીવાલો પરથી (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

મચ્છરદાનીની દીવાલો પરથી

આ પહેલાં અપ્રગટ

અછાંદસ

My Poetry

My Music

My Videos

========================

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in achhandas, Bollywood Oasis, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), અછાંદસ કવિતા, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to મચ્છરદાનીની દીવાલો પરથી (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: મચ્છરદાનીની દીવાલો પરથી (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *