ખણી નાખ ઘાના કવચ-પોપડાને (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

ગઝલ

===============================

Oasis Thacker

(Ghanshyam Thakkar)

My Poetry

My Music

My Videos

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ખણી નાખ ઘાના કવચ-પોપડાને (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

  1. Pingback: ખણી નાખ ઘાના કવચ-પોપડાને (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી ક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *