મધદરિયે સોંપડી ગયા કિનારા, હવે શું? ( ગઝલ ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

ગઝલ

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

My Poetry

My Music

My Videos

ગુજરાતી વેબ-ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poetry, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, મારી કવિતા, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to મધદરિયે સોંપડી ગયા કિનારા, હવે શું? ( ગઝલ ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

  1. Pingback: મધદરિયે સોંપડી ગયા કિનારા, હવે શું? ( ગઝલ ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *