છબ્બક છબ્બક સોજા રે! (બાળગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

બાળગીત

==============================================
rain-stormy-sea

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Humor, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, કૉમેડી, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, બાળગીત and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to છબ્બક છબ્બક સોજા રે! (બાળગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: છબ્બક છબ્બક સોજા રે! (બાળગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *