સીધ્ધી ઈયળ રસ્તો કહેવો, ગુંચળું ઈયળ ગામ! (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગીત

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to સીધ્ધી ઈયળ રસ્તો કહેવો, ગુંચળું ઈયળ ગામ! (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: સીધ્ધી ઈયળ રસ્તો કહેવો, ગુંચળું ઈયળ ગામ! (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *