મૌનનગરમાં (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

મૌનનગરમાં

(ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

સૌજન્ય:
જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Oasis Thacker, Poem, Poetry, Sahitya, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to મૌનનગરમાં (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: મૌનનગરમાં (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *