ને પરંતુ (ગઝલ) ઘન-શ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ને પરંતુ (ગઝલ) ઘન-શ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: ને પરંતુ (ગઝલ) ઘન-શ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published.