ઇચ્છાનાં પિચ્છાં વચ્ચેથી (ગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

(ગીત)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Hindi Net, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, Sahitya, कविता, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ઇચ્છાનાં પિચ્છાં વચ્ચેથી (ગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: ઇચ્છાનાં પિચ્છાં વચ્ચેથી (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *