લોહીની ફિક્કાશનું કારણ હશે આંસુ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

મારી ગઝલો

MY MUSIC

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to લોહીની ફિક્કાશનું કારણ હશે આંસુ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: લોહીની ફિક્કાશનું કારણ હશે આંસુ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી ક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *