પાંચ હાઈકુ – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

મારી ૪૫ વરસની સર્જન કાર્કિદીમાં મેં ફક્ત આ પાંચ હાઇકુ લખ્યાં છે. પણ આ હાઇકુનો કવિવર શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ પ્રસંશનીય ઉલ્લેખ કર્યો છે.
‘કવિનો અનોખો મિજાજ અને પોતીકો અવાજ એની પ્રતીતિ આ સંગ્રહમાં સારા એવા પ્રમાણમાં (અમથાં પાંચ હાઈકુ જ જુઓને) થાય છે’.
-ઉમાશંકર જોશી

નવો મિજાજ, નવો અવાજ

MY MUSIC

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Haiku, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, कविता, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય, હાઈકુ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to પાંચ હાઈકુ – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

  1. Pingback: પાંચ હાઈકુ – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *