ચહેરાતા વમળાતા ચહેરામાં…. (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar

ગીત

My facebook

MY MUSIC

———————————–

Oasis Thacker publication

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Quote, Poetry, Sahitya, Uncategorized, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ચહેરાતા વમળાતા ચહેરામાં…. (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar

  1. Pingback: ચહેરાતા વમળાતા ચહેરામાં…. (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અ

Leave a Reply

Your email address will not be published.