સુક્ષ્મદર્શક યંત્રમાંથી જ્યમ ગગન દેખાય છે! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Google Plus, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to સુક્ષ્મદર્શક યંત્રમાંથી જ્યમ ગગન દેખાય છે! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

  1. Pingback: સુક્ષ્મદર્શક યંત્રમાંથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *