અમદાવાદના કાર માલિક વાનર (યુ ટ્યુબ વિડિયો) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

અમદાવાદના કાર માલિક વાનર

યુ ટ્યુબ વિડિયો Play>

monkey-solo.jpeg

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Comedy, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Net, Gujarati Prose, Movie, MP4, Oasis Thacker, Oasis-Humor, Oasis-Thoughts, Prose, Video, You Tube Comedy Video, You Tube Video, कॉमेडी, कॉमेडी विडियो, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), विडियो, हास्य, કૉમેડી, ગદ્ય, ગુજરાત, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, યુ ટ્યુબ વિડિયો, વતનપ્રેમ, વિડિયો and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *