દૂધિયા દાંતની સમાધિ પર (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

અછાંદસ

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in achhandas, Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poem, अछांदस, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), અછાંદસ, કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.