નેપથ્યનો પરદો ય અધવચે સરી જશે!! (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, कविता, गज़ल, गझल, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.