હિપ્પી કાવ્ય ૧ (અછાંદસ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

અછાંદસ

 

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, computer art, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poetry, अछांदस, कविता, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to હિપ્પી કાવ્ય ૧ (અછાંદસ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: હિપ્પી કાવ્ય ૧ (અછાંદસ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *