મળસકેઃ ડૅડી, દીકરી અને ડૉગી (ફોટોગ્રાફ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

મળસકેઃ ડૅડી, દીકરી અને ડૉગી

At Dawn: Daddy, Daughter and Doggie

(ફોટોગ્રાફ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

મળસકેઃ ડૅડી, દીકરી અને ડૉગી (ફોટોગ્રાફ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

પરોઢ અને સમીસાંજ એ દિવસ અને રાત્રી વચ્ચેના અસાધારણ કાળ છે. આમ તો આછો સૂર્યપ્રકાશ બન્ને સમયે સરખો હોય છે, પણ વાતાવરણ તદ્દ્ન અલગ. અને મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિ પણ બન્ને સમયે અલગ હોય છે. જો આ બન્નેનું મિશ્રણ કરો,  તો બન્ને વચ્ચેનો ભેદ વાસ્તવિક રીતે જ નહીં, પણ ફોટોગ્રાફમાં પણ છતો થઈ જાય છે.

સાંજને સમય માણસ કામ કરી, થાકીને ઘેર પાછો ફર્યો હોય છે, હવામાં પણ (પ્ર)દૂષણ હોય છે. માણસ આરામ અને વિરામ શોધતો હોય છે….ક્યારેક વાઇના એક ગ્લાસ કે બીયરની મદદથી.

પણ ભળભાંખળાનું વાતાવરણ શાન્ત, તથાપિ ઉત્સાહિત હોય છે. સૂર્ય હજી ગુપ્તવાસમાં હોવા છતાં આછા પ્રકાશના સંદેશા મોકલવાના શરૂ કરે છે. હજી શેરીની બધી બત્તીઓ બુઝાઈ નથી. ઝાડપાનનો રંગ હજી તેમના પડછાયા જેવો લાગતો હોય છે. અને આ બધું એક મનોરમ્ય વાતાવરણ ઊભું કરે છે. અને જો જળને કિનારે હો તો તો પૂછવું જ શું. શેરી-બત્તીઓના પ્રકાશના જળસ્નાનનું દ્રશ્ય જ જુઓને!

Oasis Thacker

પરોઢ અને સમીસાંજ એ દિવસ અને રાત્રી વચ્ચેના અસાધારણ કાળ છે. આમ તો આછો સૂર્યપ્રકાશ બન્ને સમયે સરખો હોય છે, પણ વાતાવરણ તદ્દ્ન અલગ. અને મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિ પણ બન્ને સમયે અલગ હોય છે. જો આ બન્નેનું મિશ્રણ કરો, તો બન્ને વછેનો ભેદ વાસ્તવિક રીતે જ નહીં, પણ ફોટોગ્રાફમાં પણ છતો થઈ જાય છે.

સાંજને સમય માણસ કામ કરી, થાકીને ઘેર પાછો ફર્યો હોય છે, હવામાં પણ (પ્ર)દૂષણ હોય છે. માણસ આરામ અને વિરામ શોધતો હોય છે….ક્યારેક વાઇના એક ગ્લાસ કે બીયરની મદદથી.

પણ ભળભાંખળાનું વાતાવરણ શાન્ત પણ ઉત્સાહિત હોય છે. સૂર્ય હજી ગુપ્તવાસમાં હોવા છતાં આછા પ્રકાશના સંદેશા મોકલવાના શરૂ કરે છે. હજી શેરીની બધી બત્તીઓ બુઝાઈ નથી. ઝાડપાનનો રંગ હજી તેમના પડછાયા જેવો લાગતો હોય છે. અને આ બધું એક મનોરમ્ય વાતાવરણ ઊભું કરે છે. અને જો જળને કિનારે હો તો તો પૂછવું જ શું. શેરી-બત્તીઓના પ્રકાશના જળસ્નાનનું દ્રશ્ય જ જુઓને!

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Art, Bollywood Oasis, Club Oasis, DewDrops on The Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Prose, Hollywood Oasis, MP3, Oasis Thacker, Photo, Photo Gallery, Photography, Picture, Prose, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), ગદ્ય, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, નિબંધ, ફોટો ગેલેરી, ફોટોગ્રાફ, ફોટોગ્રાફી and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to મળસકેઃ ડૅડી, દીકરી અને ડૉગી (ફોટોગ્રાફ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: મળસકેઃ ડૅડી, દીકરી અને ડૉગી (ફોટોગ્રાફ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *