કાવ્ય અને ગીત (મંતવ્ય) ઘનશ્યામ ઠક્કર

કાવ્ય અને ગીત

મંતવ્ય

ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Oasis Thacker, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, મંતવ્ય and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to કાવ્ય અને ગીત (મંતવ્ય) ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: કાવ્ય અને ગીત (મંતવ્ય) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *