કોકરવરણી કન્યા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

આ પહેલાં અપ્રગટ

કોકરવરણી કન્યા

ગીત

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, Poem, Poetry, कविता, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to કોકરવરણી કન્યા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: કોકરવરણી કન્યા (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *