જોડણી કે છોડણી?? (નિબંધ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

જોડણી કે છોડણી??

નિબંધ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Essay, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Prose, Oasis Thacker, Prose, Viewpoint, ગદ્ય, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, નિબંધ, મંતવ્ય and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to જોડણી કે છોડણી?? (નિબંધ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: જોડણી કે છોડણી?? (નિબંધ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *