બદલો (અછાંદસ) કવિતા અને સંગીત: ઘનશ્યામ ઠક્કર

MP3 કાવ્યપઠન

બદલો

Play

(અછાંદસ)

કવિતા અને સંગીત: ઘનશ્યામ ઠક્કર

Bhuri Shahina Khalkhal

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, MP3, Oasis Thacker, संगीत, અછાંદસ, અછાંદસ કવિતા, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, કાવ્યપઠન, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to બદલો (અછાંદસ) કવિતા અને સંગીત: ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: બદલો (અછાંદસ) MP3 કાવ્યપઠન – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *