ઘર પછવાડે નદી (૩) – ફોટોગ્રાફઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

ઘર પછવાડે નદી (૩) – ફોટોગ્રાફઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

(Backyard River (3) -Photo: Ghanshyam Thakkar (Oasis)

મિત્રો,

આપ સૌએ Bhuri Shahina Khalkhal  ભૂરી શાહીનાં ખળખળ  સીડીના કવર પર ખળખળ વહેતી ભૂરી શાહીની નદી અને કિનારે ભૂરા રંગની છાંટ વાળાં વૃક્ષો અને ઘાસ જોયાં હશે. તેનો મૂળ ફોટોગ્રાફ મેં લીધેલો. તે અમારા ડાલાસ, ટેક્સાસના નિવાસસ્થાનને અડકીને વહેતી માનવસર્જિત લઘુ-સરિતા અને તેને કિનારે વસેલાં સદનોનો છે.મેં પાણીનું શાહીમાં રૂપાંતર કર્યું તે પહેલાંનો આ ફોટોગ્રાફ આપને જોવા મળશે. ભૂરી શાહીની ઇફેક્ટ વાળો ફોટો પણ જોડાજોડ મૂક્યો છે (મોટી સાઇઝમાં)

આ પહેલાં આજ નદી પર લીધેલ બાગમાં ઊગેલ બતક  અને  સહકુટુંબ ફોટો  ફોટોગ્રાફ આપે જોયા હશે.

આશા છે આપ સૌને પસંદ આવશે.

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Art, Bhuri ShahiNa KhalKhal, Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, computer art, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Prose, lભૂરી શાહીનાં ખળખળ, Oasis Thacker, Photo Gallery, Picture, Uncategorized, घनश्याम ठक्कर, फोटो गैलरी, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ફોટોગ્રાફ, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ઘર પછવાડે નદી (૩) – ફોટોગ્રાફઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ઘર પછવાડે નદી (૩) – ફોટોગ્રાફઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને

  2. Pingback: ઘર પછવાડે નદી (૩) – ફોટોગ્રાફઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને

Leave a Reply

Your email address will not be published.