નવું વેબપેજ – જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે (કાવ્યપઠન સાથે) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

નવું વેબપેજ – જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે

(કાવ્યપઠન સાથે)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

કાવ્યપઠન: ચૌદ વરસના ચતુરસુજાણે

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, computer art, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, MP3, Music, Oasis Thacker, Oasis-Music, Picture, Poem, Poetry, कविता, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, કાવ્યપઠન, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સંગીત and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to નવું વેબપેજ – જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે (કાવ્યપઠન સાથે) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: નવું વેબપેજ – જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે (કાવ્યપઠન સાથે) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓ

  2. Pingback: નવું વેબપેજ: જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે (કાવ્યપઠન સાથે) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *