મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ વતનપ્રેમ) [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

વતનપ્રેમ

મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું – લેખિત

મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું વિડિયો-પઠન

Ahmedabad Google Image

Ahmedabad
Google Image

ગઝલપઠન

ઘનશ્યામ ઠક્કર

———————–

વતનપ્રેમ – પુનર્મિલન

——————————————————————————————————————–

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe Jambudi KshanNa Prashna Padre AasopalavNi Dale
O Raaj Re DewDrops on the Oasis Bhoori ShahiNa Khalkhal

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Art, Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Oasis-Music, Poem, Poetry, Video, You Tube Video, गझल, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, કાવ્યપઠન, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સંગીત and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ વતનપ્રેમ) [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ) [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજર

  2. Pingback: મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ) [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજર

  3. Pingback: મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ) [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજર

  4. Pingback: મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ) [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજર

  5. Pingback: મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ – વતનપ્રેમ) [વિડિયો-પઠન અને લેખિત ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસ

  6. Pingback: મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ – વતનપ્રેમ) [વિડિયો-પઠન અને લેખિત ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *