ઉતારો! – ભગવતીકુમાર શર્મા (ગઝલ)

ઉતારો!

ભગવતીકુમાર શર્મા

(ગઝલ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Oasis Thacker, ગઝલ, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભગવતીકુમાર શર્મા and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to ઉતારો! – ભગવતીકુમાર શર્મા (ગઝલ)

  1. Pingback: ઉતારો ! (ગઝલ) – ભગવતીકુમાર શર્મા « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *