એ જ છે સાતમ (ગીત), [લેખિત & વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ]

એ જ છે સાતમ (ગીત),

લેખિત

[વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર   [ઓએસીસ]

નોંધઃ લેખિત કાવ્ય ફોટોગ્રાફની નીચે વાંચો.

Computer Art: Oasis Thacker

Computer Art: Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, કાવ્યપઠન, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સાહિત્ય and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.