વૈરાગી (અછાંદસ) ઘનશ્યામ ઠક્કર

વૈરાગી

અછાંદસ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, અછાંદસ, અછાંદસ કવિતા, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to વૈરાગી (અછાંદસ) ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: વૈરાગી – ઘનશ્યામ ઠક્કર – ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *