સ્ટૉકબ્રોકરની પ્રિયતમાનું ગીત (હસ્ગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્ટૉકબ્રોકરની પ્રિયતમાનું ગીત

હસ્ગીત
ઘનશ્યામ ઠક્કર

—————————————————————————————————————

Published by Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in (હસ્ગીત), Bollywood Oasis, Club Oasis, Comedy, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, હાસ્ય and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to સ્ટૉકબ્રોકરની પ્રિયતમાનું ગીત (હસ્ગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: સ્ટૉકબ્રોકરની પ્રિયતમાનું ગીત (હસ્ગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *