કોને ખબર? (ગઝલ) – રમેશ પારેખ

કોને ખબર?

(ગઝલ)

રમેશ પારેખ

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Oasis Thacker, ગઝલ, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, રમેશ પારેખ and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to કોને ખબર? (ગઝલ) – રમેશ પારેખ

  1. Pingback: કોને ખબર? (ગઝલ) – રમેશ પારેખ « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *