સાભાર સ્વીકાર: {૮૬મે (કાવ્યસંગ્રહ) – નિરંજન ભગત ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સાભાર સ્વીકાર

૮૬મે

(કાવ્યસંગ્રહ)

નિરંજન ભગત

 

————————————————————————————————————————————————

Published by Oasis Thacker

[Ghanshyam Thakkar]

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, Uncategorized, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, નિરંજન ભગત and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to સાભાર સ્વીકાર: {૮૬મે (કાવ્યસંગ્રહ) – નિરંજન ભગત ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: [ સાભાર સ્વીકાર ૮૬મે (કાવ્યસંગ્રહ) - નિરંજન ભગત ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: [ સાભાર સ્વીકાર: ૮૬મે (કાવ્યસંગ્રહ) - નિરંજન ભગત ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *